دوشنبه, ۷ میزان ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

119035833_3408501089230037_823062131545800175_o

برای ۱میلیون و۳۶۰هزار تن خدمات سوادآموزی فراهم شده است

۱۹ سنبله ۱۳۹۹

بر اساس گزارش معینیت سواد آموزی وزارت معارف، از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹، به گونه مجموعی برای ۱ میلیون و۳۶۰ هزار و۸۷۰ تن سواد آموز در سراسر کشور با تطبیق پروژه های مختلف دولتی وغیر دولتی، خدمات سواد آموزی فراهم گردیده است. بیش از ۶۰ درصد مستفید شوندگان این پروژه ها را زنان تشکیل می دهند.

سردار محمد رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف که در یک کنفرانس خبری مشترک با حضور سرپرست وزیران وزارت های معارف و امور زنان، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت- اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری صحبت می کرد، افزود: برای ۲۵ هزار جوان وبزرگسال بازمانده از تعلیمات رسمی، از طریق ۸۲ مکتب سواد حیاتی فرصت تداوم تعلیمات نیز فراهم گردیده است.

رحیمی، تصریح کرد که در طول چهار سال اخیر، معینیت سواد آموزی طرح بسیج ملی را ترتیب ودر سراسر کشور تطبیق کرده است که در قالب آن با حدود ۵۰ اداره دولتی وغیر دولتی تفاهمنامه های همکاری امضا شده ومیکانیزم های عملیاتی نیز ترتیب وتطبیق شده است که براساس آن ادارات همکار به طور منظم از پیشرفت کارها به معینیت سواد آموزی و رهبری کمیته ملی سواد، گزارش ارایه می کنند.

به گفته معین سواد آموزی وزارت معارف، در سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان در سال ۱۳۹۵، نرخ سواد ۳۴.۸ درصد اعلام شده بود، اما در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی براساس گزارش انستیتوت احصاییه یونسکو، نرخ عمومی سواد در افغانستان ۴۳.۲ درصد اعلام شده است. در حال حاضر نرخ سواد مردان ۵۵.۴ درصد ونرخ سواد زنان ۳۰ درصد می باشد ولازم است تا سال ۲۰۳۰ میلادی همچنان روی عرضه خدمات سواد برای زنان بیشتر سرمایه گذاری گردد.

در پایان این کنفرانس خبری، میکانیزم عملیاتی تفاهمنامه همکاری میان سرپرست وزیران وزارت های معارف وامور زنان به هدف کاهش بی سوادی وافزایش سطح سواد میان زنان، به امضا رسید.

حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان گفت برمبنای این میکانیزم عملیاتی، برای زنان بی سواد در این وزارت وبه همکاری این وزارت برای زنان بی سواد در شوراها واتحادیه ها در ۳۴ ولایت، براساس نصاب معینیت وزارت معارف، برنامه های سواد آموزی فراهم می گردد.

سواد آ»وزی,وزارت زنان,وزارت معارف