پنج شنبه, ۳۰ جدی ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

73dd9f62-8661-4e7d-8dbb-629d04150a62

سیاست تبدیل افغانستان به یک «جامعه‌ی سیاسی صغیر»

28 August 2021

عزیزالله آریافر- نویسنده و پژوهشگر

از اهداف مهم جنگ در  افغانستان:

 ۱. بسترسازی برای برقراری نظم بیابانی مبتنی بر خوانش ساده از اسلام نخستین و حذف دولت، نمادها و ساختارهای مدرن.

۲. مصادره‌ی خرد همگانی موجود به نفع خرد میراثی‌انتقالی همبودگاه‌های سنتی، همچون خرد مقدس و محکم‌ترین عقل کل تاریخ انسان به نام اسلام

۳. جای‌گزینی مفهوم رمه و رعیت به جای مفهوم شهروند؛

۴. انکار چندگانگی و تنوع؛ و همسان‌سازی کل جامعه در قالب آمیزه‌یی از ایدیولوژی خشک قومی‌مذهبی؛ و سنگ‌واره‌‌سازی تمام ابعاد و فرامون‌های زندگی؛

۵. تعطیل اندیشیدن و تفکر و تکفیر نوگرایی و مخالفت با هرنوع عناصر زیست معاصر؛

۶. تک‌منبعی‌شدن تمام اطلاعات، دانش و آگاهی‌ها

۷. برقراری نظام کاستی و رده‌بندی اجتماع انسانی بر بنیاد طبقات قومی‌ که در آن علمای قومی‌مذهبی خاص در صدر و دانشمندان علوم انسانی و تجربی، همچون دسته‌ی نجس‌ها در هند در آخر طبقه‌بندی قرار داشته باشند.

۸. حذف حقوق طبیعی، حقوق بنیادین و حقوق بشری مردم و سلب مالکیت افراد بر خویشتن و نابودی نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان.

۹. برقراری کنترول و نظارت آهنین بر تمام ابعاد زندگی خصوصی و عمومی و برداشتن مرزهای میان این بخش‌ها.

   این هدف‌ها، طرف‌داران سازمانیافته‌یی در درون و بیرون کشور دارد.

پیشتیبانی گروه‌های تمامت‌های داخلی از این اهداف بر این مبنا استوار است که با حذف حقوق اساسی افراد و سرکوب گروه‌های قومی و گسترش بستری از ناآگاهی و انقیاد، بحث مشارکت در قدرت سیاسی، منتفی می‌شود و شبه حکومت انحصاری مطلوب آنها در این کشور شکل می‌گیرد و ادامه می‌یابد. اما این سیاست قدرت بازدانده‌ی ملی را به شدت تضعیف کرده و روند دولت‌سازی در افغانستان را با شکست روبرو ساخته است.

    همسایگان مداخله‌گر به دنبال حذف نهاد دولت و هرنوع نظم مدرن در افغانستان اند تا با این خلا، عضویت این کشور در جامعه‌ی بین‌المللی در عمل منتفی شود. در چنین وضع سرزمین افغانستان به یک «جامعه‌ی سیاسی صغیر» مبدل می‌شود که به یک قیم بین‌المللی نیاز خواهد داشت. به این‌گونه آن‌ها می‌توانند قیمومیت و زمام اداره‌ی یک جامعه‌ی سیاسی صغیر را به صورت یک‌دست در دست گیرند. یکی از ابعاد پنهان بازی‌ها و معاملات کلان بر سر افغانستان، قرار دادن این کشور زیر قیمومیت کشور دیگری است.

افغانستان,جامعه سیاسی افغانستان,عزیزالله آریافر,نویسنده